Budowa placu zabaw – czy konieczne jest pozwolenie na budowę?

23/03/2017
budowa placu zabaw

Czy budowa placu zabaw wymaga pozwolenia, czy też wystarczy samo zgłoszenie o zamiarze budowy? Jak cała procedura wygląda pod względem prawnym? Przeczytaj ten artykuł i zobacz, jak brzmią odpowiedzi na te pytania.

Czy budowa placu zabaw wymaga pozwolenia na budowę?

Plac zabaw należy do tzw. obiektów małej architektury, a według polskiego prawa ich budowa w miejscach publicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że można rozpocząć pracę bez załatwienia żadnych formalności, należy bowiem zgłosić właściwemu organowi, że plac zabaw powstanie w danym miejscu. Budowa placu zabaw zgłaszana jest najczęściej staroście, a jedynie w określonych przypadkach, które są zawarte w art. 82 ust. 3, Prawo Budowlane uznaje zgłoszenie rozpoczęcia prac u wojewody. Wszelkie informacje na temat kwestii umiejscowienia placów zabaw oraz wymogów, jakie powinny zostać spełnione, należy szukać w Prawie Budowlanym i w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Rozporządzenie dotyczy warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać odpowiednie budynki oraz reguluje takie aspekty jak: naświetlenie placu zabaw, odległości względem miejsc składowania odpadów, ulic  czy pomieszczeń, w których przebywają osoby.

Zgłoszenie prac – jakie informacje powinny się w nim znaleźć?

Wypełniając zgłoszenie inwestor zobowiązany jest do określania rodzaju, zakresu, a także sposobu wykonywania prac budowlanych. Oczywiście, istotne też jest zamieszczenie informacji o terminie rozpoczęcia prac. Poza tym do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie, które są wymagane odrębnymi przepisami. Pamiętaj też o tym, że wraz ze zgłoszeniem należy również przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu – musi on zostać wykonany przez projektanta, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Całe zgłoszenie należy złożyć przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Jeżeli w terminie 30 dni od momentu doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, wtedy inwestor może rozpocząć pracę. Jeśli zaś otrzymasz informację o uzupełnieniu brakujących dokumentów, wtedy budowa placu zabaw nie jest możliwa aż do momentu, gdy dostarczysz wszystkie papiery.