Polityka ochrony prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dr Spil Polska Marcin Kozubek przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Dr Spil Polska Marcin Kozubek z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Dr Spil Polska Marcin Kozubek zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dr Spil Polska Marcin Kozubek sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem witryny spil.pl.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta i Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych osobowych opisanych w punkcie IV.1 poniżej jest konieczne w celach określonych w punkcie V.1 poniżej.
 3. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało:
  • brakiem możliwości kontaktu zwrotnego – w przypadku nie podania adresu email lub numeru telefonu.

 4. Użytkownicy mogą przeglądać witrynę spil.pl bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

II. ADMINISTROWANIE DANYMI

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Dr Spil Polska Marcin Kozubek z siedzibą w Katowicach, przy ul. Pietrusińskiego 14, wpisana do ewidencji pod numerem NIP: 954-154-96-7
 2. Dr Spil Polska Marcin Kozubek jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane Rozporządzeniem), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych. Oznacza to, że Dr Spil Polska Marcin Kozubek ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów witryny spil.pl
 3. Klient może skierować pytania, uwagi lub wnioski dotyczące jego danych osobowych na powyższy adres administratora danych osobowych lub w formie dokumentu elektronicznego pod adres spil@spil.pl

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, udzielona na etapie wypełniania formularza, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Dr Spil Polska Marcin Kozubek, w tym w celu obsługi doradztwa, a także w celach ich archiwizacji.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania informacji identyfikujących Klienta, łącznie z danymi kontaktowymi. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Klienta, jego adres email oraz adres do kontaktowy.

V. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie wypełniania formularza kontaktowego są przetwarzane i wykorzystywane przez Dr Spil Polska Marcin Kozubek w celach
  • weryfikacji, czy osoba wypełniająca formularz spełnia wymogi kontaktu

  • dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach platformy na podstawie aktywności Klientów na platformie,

  • kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,

  • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną,

  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych dla Klientów,

  • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,

 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu lub w terminie późniejszym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter Dr Spil Polska Marcin Kozubek
 3. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w tym z otrzymywania Newslettera Dr Spil Polska Marcin Kozubek za pośrednictwem Administratora bazy danych osobowych kierując drogą email stosowną prośbę w tym zakresie (na adres spil@spil.pl).

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Na podstawie art. 28 Rozporządzenia, Dr Spil Polska Marcin Kozubek może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie lub innego instrumentu prawnego, przetwarzanie danych osobowych. W celu obsługi procesu realizacji umowy Dr Spil Polska Marcin Kozubek może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom: firmom kurierskim i pocztowym, operatorom systemów płatności, firmom świadczącym usługi rachunkowe, dostawcom i operatorom usług IT, firmom obsługującym w imieniu i na zlecenie Dr Spil Polska Marcin Kozubek czynności marketingowych, firmom prowadzącym w imieniu i na zlecenie Dr Spil Polska Marcin Kozubek ankiety konsumenckie badające poziom satysfakcji Klientów, ich zwyczajów zakupowych
 2. W przypadku uzyskania przez Dr Spil Polska Marcin Kozubek wiadomości o korzystaniu przez Klienta z spil.pl niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Dr Spil Polska Marcin Kozubek może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

VII. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dr Spil Polska Marcin Kozubek przechowuje dane osobowe Klienta przez czas od wysłania formularza kontaktowego i w celach:

 • przetwarzania danych,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zgłoszenia przez Klienta wniosku o usunięcie danych.

VIII. PRAWA KLIENTÓW WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

 1. Zgodnie z zapisanymi w Rozporządzeniu zasadami Dr Spil Polska Marcin Kozubek zapewnia Klientom
  • prawo do wyrażenia oraz cofnięcia udzielonych zgód,

  • prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych,

  • prawo dostępu do danych osobowych,

  • prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych,

  • prawo do usunięcia danych osobowych,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych,

  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  • możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 2. Dr Spil Polska Marcin Kozubek zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Dr Spil Polska Marcin Kozubek zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Dr Spil Polska Marcin Kozubek innemu niż Dr Spil Polska Marcin Kozubek administratorowi danych.
 3. Dr Spil Polska Marcin Kozubek zapewnia Klientom możliwość przeglądania, modyfikacji i usuwania danych osobowych poprzez korespondencję mailową. W odpowiedzi na email Klient otrzymuje zwrotnie Dane osobowe Klient, które może samodzielnie edytować i usuwać. Zatwierdzenie odbywa się poprzez odesłanie Dr Spil Polska Marcin Kozubek maila z poprawionymi danymi.
 4. Ze swoich uprawnień Klient może korzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do administratora bazy danych osobowych.

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Dr Spil Polska Marcin Kozubek wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych z spil.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych
 2. Dr Spil Polska Marcin Kozubek stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z spil.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z spil.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie spil.pl
 3. Spil.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Dr Spil Polska Marcin Kozubek
 4. Dr Spil Polska Marcin Kozubek zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki prywatności. Może to nastąpić z ważnych powodów, w tym m. in.
  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązek Dr Spil Polska Marcin Kozubek lub prawa i obowiązki Klienta;

  • rozwój funkcjonalności sklepów internetowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.

 5. Dr Spil Polska Marcin Kozubek każdorazowo umieści w ramach strony spil.pl nową wersję Polityki prywatności, która będzie oznaczona nową datą.
 6. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Dr Spil Polska Marcin Kozubek zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
 7. Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Polityka Cookies

 1. Pliki „cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów i Użytkowników witryny spil.pl przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia Klienta lub Użytkownika i prawidłowe wyświetlanie stron internetowych dostosowanych do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zwyczajowo zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” zawarte są w protokole HTTP, który pozwala na komunikowanie się serwera internetowego z przeglądarką. Składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć te pliki. Ich funkcje są w najczęściej standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki internetowe ustawień. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta i Użytkownika oraz polepszenia ich użyteczności i personalizacji ich zawartości.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki „sesyjne” są tymczasowe i pozostają na urządzeniu Klienta i Użytkownika, aż do zakończenia przeglądania strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” to takie, które pozostają na urządzeniu Klienta i Użytkownika przez czas ustalony w parametrach plików „cookies” albo do chwili ich ręcznego usunięcia przez Klienta lub Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Klientów i Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Pliki „cookies” gromadzą dane osobowe. Dane te mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonania ściśle określonych funkcji na rzecz Klienta i Użytkownika. W związku z polityką Dr Spil Polska Marcin Kozubek dane są zaszyfrowane dzięki czemu nie jest możliwy dostęp do nich przez osoby nieupoważnione.
 5. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych ma ustawienia domyślne, dopuszczające umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, aby blokowana była automatyczna obsługa plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź aby oprogramowanie informowało o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta lub Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może skutkować ograniczeniem niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.
 6. Witryna spil.pl stosuje technologię, która umożliwia przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu Klienta lub Użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików „cookies”). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową spil.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki.
 7. Decyzją Klienta lub Użytkownika jest to, czy chce korzystać z plików „cookies”.

SZUKASZ PLACU ZABAW?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Wyślij do nas e-mail z zapytaniem a nasi konsultanci skontaktują się z Tobą.

Projekt i realizacja: Agencja interaktywna Dimedia - marketing online, e-marketing.